Happy To Discuss About Your Requirement? Get a Quote

images

Të drejtat e Pronësisë Intelektuale

practice_service

Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale, shfrytëzimi i tyre komercial dhe pohimi i të drejtave të pronësisë intelektuale në rast se ato cenohen, janë çështje të një rëndësie themelore në shoqërinë e sotme të informacionit.

Avokatia Juridica L.L.C. është e shquar në këshillimin e çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e pronësisë intelektuale, duke përfshirë shkeljen e patentës, markat tregtare, të drejtën e autorit dhe marrëveshjet tregtare që merren me licencimin dhe caktimin e këtyre të drejtave.